2004    
        Kimono des 20 ans  
        Ky˘to